Shelf cloud approaching Douglas WY
* *  Mike Umscheid PHOTOGRAPHY & STORM CHASE BLOG   * *

Fri, 24 Jun 2011 15:25:51 -0500
Shelf cloud approaching Douglas WY